Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. 1.1.2022
Sídlo
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022
Číslo 6184/9 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022
PSČ 845 23 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00679089 1.1.2022
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022
Sídlo
Ulica Štefánikova 1.1.2022
Číslo 898/49 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 814 38 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00037869 1.1.2022
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Jaromír 1.1.2022
Priezvisko Kučera 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Bagarova 1.1.2022
Číslo 24 1.1.2022
Obec  Bratislava 1.1.2022
PSČ 841 01 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.01.2023 do 31.12.2027 1.1.2022
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620), Ostatné príbuzné odbory
biologických vied (010699),
Záhradníctvo (040122), Genetika a
šľachtenie (040106),
Poľnohospodárske a potravinárske
biotechnológie (040406), GM
technológie (040403)
1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620), Ostatné príbuzné odbory
biologických vied (010699),
Záhradníctvo (040122), Genetika a
šľachtenie (040106),
Poľnohospodárske a potravinárske
biotechnológie (040406), GM
technológie (040403); vydávanie
medzinárodného periodika Biologia
(ISSNe: 1336-9563)
1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia i) v študijnom programe Botanika v študijnom odbore Biológia (3), ii) v študijnom programe Fyziológia rastlín v študijnom odbore Biológia (3), iii) v študijnom programe Agrobiotechnológie v študijnom odbore Biotechnológie (4), iv) v študijnom programe Biotechnológie v študijnom odbore Biotechnológie (4), v) v študijnom programe Genetika v študijnom odbore Biológia (3), vi) v študijnom programe Molekulárna biológia v študijnom odbore Biológia (3), vii) v študijnom programe Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy (7) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620), Ostatné príbuzné odbory
biologických vied (010699),
Záhradníctvo (040122), Genetika a
šľachtenie (040106),
Poľnohospodárske a potravinárske
biotechnológie (040406), GM
technológie (040403)
1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620), Ostatné príbuzné odbory
biologických vied (010699),
Záhradníctvo (040122), Genetika a
šľachtenie (040106),
Poľnohospodárske a potravinárske
biotechnológie (040406), GM
technológie (040403)
1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620), Ostatné príbuzné odbory
biologických vied (010699),
Záhradníctvo (040122), Genetika a
šľachtenie (040106),
Poľnohospodárske a potravinárske
biotechnológie (040406), GM
technológie (040403)
1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620), Ostatné príbuzné odbory
biologických vied (010699),
Záhradníctvo (040122), Genetika a
šľachtenie (040106),
Poľnohospodárske a potravinárske
biotechnológie (040406), GM
technológie (040403)
1.1.2022
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum skončenia likvidácie
Likvidátor
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu
Dátum ukončenia konkurzného konania
Dátum povolenia reštrukturalizácie
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania
Správca fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Značka
Adresa kancelárie
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu
Exekútor
Meno
Priezvisko
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Právny dôvod výmazu
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI
Spôsob zániku
Názov nástupníckej VVI
Sídlo nástupníckej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO nástupníckej VVI
Novozaložená nástupnícka VVI
Vznikla splynutím / rozdelením
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI
Existujúca nástupnícka VVI
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Botanický ústav 1.1.2022
Sídlo
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022
Číslo 6184/9 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022
PSČ 845 23 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Jaromír 24.1.2022
Priezvisko Kučera 24.1.2022
Dátum narodenia 24.1.2022
Rodné číslo 24.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Bagarova 24.1.2022
Číslo 24 24.1.2022
Obec  Bratislava 24.1.2022
PSČ 841 01 24.1.2022
Štát Slovenská republika 24.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 1.1.2023 do 31.12.2027 24.1.2022
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno 1.1.2022
Priezvisko 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica 1.1.2022
Číslo 1.1.2022
Obec 1.1.2022
PSČ 1.1.2022
Štát 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti 1.1.2022
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620)
1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620); vydávanie medzinárodného
periodika Biologia (ISSNe: 1336-
9563)
1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia i) v študijnom programe Botanika v študijnom odbore Biológia (3), ii) v študijnom programe Fyziológia rastlín v študijnom odbore Biológia (3), iii) v študijnom programe Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy (7) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620)
1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620)
1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620)
1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Bioinformatika (010201), Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Environmentálny
manažment (010502), Botanika (010
603), Bunková biológia (010604),
Fyziológia rastlín (010608), Genetika
(010610), Hydrobiológia (010611),
Molekulárna biológia (010614),
Mykológia (010615), Zoológia
(010620)
1.1.2022
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022
Dátum zrušenia

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 1.1.2022
Sídlo
Ulica Akademická 1.1.2022
Číslo 962/2 1.1.2022
Obec Nitra 1.1.2022
PSČ 950 07 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Alena 1.1.2022
Priezvisko Gajdošová 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Levická 1.1.2022
Číslo 76 1.1.2022
Obec Nitra 1.1.2022
PSČ 949 01 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.12.2019 do 30.11.2023 1.1.2022
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Bunková
biológia (010604), Fyziológia rastlín
(010608), Genetika (010610),
Molekulárna biológia (010614),
Ostatné príbuzné odbory biologických
vied (010699), Záhradníctvo
(040122), Genetika a šľachtenie
(040106), Poľnohospodárske a
potravinárske biotechnológie
(040406), GM technológie (040403)
1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Bunková
biológia (010604), Fyziológia rastlín
(010608), Genetika (010610),
Molekulárna biológia (010614),
Ostatné príbuzné odbory biologických
vied (010699), Záhradníctvo
(040122), Genetika a šľachtenie
(040106), Poľnohospodárske a
potravinárske biotechnológie
(040406), GM technológie (040403)
1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia i) v študijnom programe Fyziológia rastlín v študijnom odbore Biológia (3), ii) v študijnom programe Agrobiotechnológie v študijnom odbore Biotechnológie (4), iii) v študijnom programe Biotechnológie v študijnom odbore Biotechnológie (4), iv) v študijnom programe Genetika v študijnom odbore Biológia (3), v) v študijnom programe Molekulárna biológia v študijnom odbore Biológia (3) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Bunková
biológia (010604), Fyziológia rastlín
(010608), Genetika (010610),
Molekulárna biológia (010614),
Ostatné príbuzné odbory biologických
vied (010699), Záhradníctvo
(040122), Genetika a šľachtenie
(040106), Poľnohospodárske a
potravinárske biotechnológie
(040406), GM technológie (040403)
1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Bunková
biológia (010604), Fyziológia rastlín
(010608), Genetika (010610),
Molekulárna biológia (010614),
Ostatné príbuzné odbory biologických
vied (010699), Záhradníctvo
(040122), Genetika a šľachtenie
(040106), Poľnohospodárske a
potravinárske biotechnológie
(040406), GM technológie (040403)
1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Bunková
biológia (010604), Fyziológia rastlín
(010608), Genetika (010610),
Molekulárna biológia (010614),
Ostatné príbuzné odbory biologických
vied (010699), Záhradníctvo
(040122), Genetika a šľachtenie
(040106), Poľnohospodárske a
potravinárske biotechnológie
(040406), GM technológie (040403)
1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Bunková
biológia (010604), Fyziológia rastlín
(010608), Genetika (010610),
Molekulárna biológia (010614),
Ostatné príbuzné odbory biologických
vied (010699), Záhradníctvo
(040122), Genetika a šľachtenie
(040106), Poľnohospodárske a
potravinárske biotechnológie
(040406), GM technológie (040403)
1.1.2022
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022
Dátum zrušenia
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa