Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. 1.1.2022
Sídlo
Ulica Šancová 1.1.2022
Číslo 4011/56 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 811 05 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00596795 1.1.2022
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022
Sídlo
Ulica Štefánikova 1.1.2022
Číslo 898/49 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 814 38 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00037869 1.1.2022
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Denisa 1.1.2022
Priezvisko Fedáková 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Irkutská 1.1.2022
Číslo 16 1.1.2022
Obec Košice 1.1.2022
PSČ 040 01 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.02.2021 do 31.01.2025 1.1.2022
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700); vydávanie časopisov Studia Psychologica (ISSN 0039-3320), Človek a spoločnosť (ISSN 1335-3608), Prognostické práce (ISSN: 1338-3590) a spoluvydávanie časopisu Ekonomický časopis (ISSN: 0013-3035) v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV, v. v. i. 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch ekonómia a manažment (8), historické vedy (15), politické vedy (26) a psychológia (32) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum skončenia likvidácie
Likvidátor
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu
Dátum ukončenia konkurzného konania
Dátum povolenia reštrukturalizácie
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania
Správca fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Značka
Adresa kancelárie
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu
Exekútor
Meno
Priezvisko
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Právny dôvod výmazu
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI
Spôsob zániku
Názov nástupníckej VVI
Sídlo nástupníckej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO nástupníckej VVI
Novozaložená nástupnícka VVI
Vznikla splynutím / rozdelením
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI
Existujúca nástupnícka VVI
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Prognostický ústav 1.1.2022
Sídlo
Ulica Šancová 1.1.2022
Číslo 4011/56 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 811 05 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Richard 1.1.2022
Priezvisko Filčák 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Jurkovičova 1.1.2022
Číslo 4 1.1.2022
Obec Bratislava 1.1.2022
PSČ 83106 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.03.2021 do 28.02.2025 1.1.2022
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200) a Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200) a Sociálna a ekonomická geografia (050700); vydávanie časopisu Prognostické práce (ISSN: 1338-3590) a spoluvydávanie časopisu Ekonomický časopis (ISSN: 0013-3035) v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV, v. v. i. 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch ekonómia a manažment (8) a politické vedy (26) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200) a Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200) a Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200) a Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Sociálne vedy (050400), Ekonomické vedy a obchod (050200) a Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022
Dátum zrušenia

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej psychológie 1.1.2022
Sídlo
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022
Číslo 5819/9 1.1.2022
Obec Bratislava – Mestská časť Karlova Ves 1.1.2022
PSČ 841 04 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Peter 1.1.2022
Priezvisko Halama 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Mlynské luhy 1.1.2022
Číslo 3 1.1.2022
Obec Bratislava 1.1.2022
PSČ 821 05 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.03.2021 do 28.02.2025 1.1.2022
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400) 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400); vydávanie časopisu Studia Psychologica (ISSN 0039-3320) 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia (32) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400) 1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400) 1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400) 1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400) 1.1.2022
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022
Dátum zrušenia

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Spoločenskovedný ústav 1.1.2022
Sídlo
Ulica Karpatská 1.1.2022
Číslo 1337/5 1.1.2022
Obec Košice – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 040 01 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Anna 1.1.2022
Priezvisko Kalistová 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica Trsťany 1.1.2022
Číslo 31 1.1.2022
Obec Trsťany 1.1.2022
PSČ 044 45 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.03.2021 do 28.02.2025 1.1.2022
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700); vydávanie časopisu Človek a spoločnosť (ISSN 1335-3608) 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch historické vedy (15) a psychológia (32) 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Psychologické vedy (050100), Sociálne vedy (050400), Historické vedy a archeológia (060100), Sociálna a ekonomická geografia (050700) 1.1.2022
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022
Dátum zrušenia
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa