Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 5796/9 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 845 35 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00398144 1.1.2022  
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Štefánikova 1.1.2022  
Číslo 898/49 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 814 38 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00037869 1.1.2022  
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Nikola    
Priezvisko Kovaničová    
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica Kostolište    
Číslo 573    
Obec Kostolište    
PSČ 900 62    
Štát Slovenská republika    
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.10.2023 do
30.9.2028
   
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N 1.1.2022  
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301),  Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo: a) pre vlastnú potrebu alebo b) pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied a ich zamestnancov, vrátane: i) budovania a prevádzkovania počítačovej siete v úzkej súčinnosti s vysokými školami, ii) zabezpečovania prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí, iii) zabezpečovania prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovania strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl, iv) budovania, zabezpečovania prevádzky a rozvíjania internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja a) pre potreby organizácií 3. oddelenia vied (s výnimkou Archeologického ústavu SAV, v. v. i.) a pre potreby Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., najmä vykonávaním činností v oblasti: i) rozpočtovníctva, finančníctva a účtovníctva, ii) správy všetkých príjmov a všetkých výdavkov v systéme Štátnej pokladnice (ŠP), iii) úhrady všetkých výdavkov v systéme ŠP, iv) účtovania finančných prostriedkov z domácich a cudzích grantov, v) evidencie a správy majetku, vi) personálnej a mzdovej agendy, vii) technicko-prevádzkovej a správnej činnosti, viii) správy nehnuteľností, ich opráv a údržby, ix) prevádzky autodopravy a zúčtovania pohonných hmôt, x) závodného stravovania v budove na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave, xi) požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a civilnej ochrany, xii) metodickej pomoci pri verejnom obstarávaní, b) pre vybrané organizácie Slovenskej akadémie vied alebo ich organizačné zložky pôsobiace v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave, najmä tým, že zabezpečuje: i) dodávku a distribúciu palív, energie a vody, ii) vykurovanie objektov, dodávka teplej úžitkovej vody a služby s tým spojené, iii) údržbu a opravy rozvodov účelových komunikácií, oplotenia, vody a kanalizácie, a elektrickej energie, iv) stavebnú údržbu objektov, sanitárnych a energetických rozvodov, v) prevádzku centrálnej pošty, vi) vonkajšiu ochranu a ostrahu objektov vrátane kamerového systému, vii) vonkajšiu protipožiarnu ochranu objektov, viii) koordinačnú činnosť civilnej ochrany pre areál SAV na Dúbravskej ceste 9, ix) prevádzku závodnej kuchyne, jedálne a bufetov (prostredníctvom tretích osôb),
x) zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, xi) reguláciu vjazdu vozidiel do areálu SAV, xii) údržbu trávnikov a ostatnej zelene, terénne a sadové úpravy, xiii) údržbu a prevádzku trafostaníc, elektrických vedení a ostatných rozvodných zariadení pre dodávku elektrickej energie v rámci areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, xiv) prevádzku hlavnej kotolne a sústavy výmenníkových staníc, xv) rozpočítavanie energií, palív, vody a ostatných nákladov prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, c) pre iné organizácie Slovenskej akadémie vied alebo ich organizačné zložky na základe zmluvy.
1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja i) pre potreby organizácií Slovenskej akadémie vied, ii) v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500), iii) vydávanie knižných a webových všeobecných aj špecializovaných encyklopedických diel; vydávanie knižnej Encyclopaedie Beliany a publikovanie webovej Encyclopaedie Beliany, 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi a) v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500) alebo b) pri činnostiach: i) budovania a prevádzkovania počítačovej siete v úzkej súčinnosti s vysokými školami, ii) zabezpečovania prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí, iii) zabezpečovania prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovania strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl, iv) budovania, zabezpečovania prevádzky a rozvíjania internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. – Môžu ňou byť aj činnosti: i) koordinovania rozvoja počítačovej siete a superpočítačov v SAV na celoštátnej úrovni, ii) poskytovania konzultácií k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré organizácia prevádzkuje, iii) zabezpečovania vzdelávania v oblasti informačných technológii používaných v SAV a iv) prezentovania historických počítačov vyvinutých alebo používaných najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách (v rámci vedecko-popularizačných aktivít). 1.1.2022  
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. c) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť pre potreby tretích osôb 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona a vývoj a inovácie ako podnikatelská činnosť v rozsahu jej predmetu určeného zakladacou listinou Môže ňou byť aj: i) poradenstvo a konzultácie v oblasti správy registratúry, ii) správa registratúry zverenej podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, iii) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), iv) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, v) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, vi) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, vii) prevádzkovanie výdajne stravy, viii) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, ix) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, x) služby požičovní, xi) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, masérske služby, xii) poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy, vykonávanej cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča 7 miest na sedenie, xiii) prenájom hnuteľných vecí, xiv) krátkodobý prenájom kongresových, školiacich, eventových, športových a vonkajších priestorov spolu s vybavením a poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom, xv) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, xvi) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, xvii) pohostinská činnosť a výroba hotových  jedál pre výdajne, xviii) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činností, xix) vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, xx) fotografické služby, xxi) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, xxii) budovanie a prevádzkovanie počítačovej siete a zabezpečovanie prenosu informácií, xxiii) zabezpečovanie prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovanie strojového času, xxiv) budovanie, zabezpečovanie prevádzky a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti, xxv) koordinovanie rozvoja počítačovej siete a superpočítačov, xxvi) poskytovanie konzultácií k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré organizácia prevádzkuje, xxvii) zabezpečovanie vzdelávania v oblasti informačných technológii používaných v SAV, xxviii) prezentovanie historických počítačov vyvinutých alebo používaných najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách (v rámci vedecko-popularizačných aktivít). 1.1.2022  
       
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500) 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť a) v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500) alebo b) pri činnostiach: i) budovania a prevádzkovania počítačovej siete v úzkej súčinnosti s vysokými školami, ii) zabezpečovania prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí, iii) zabezpečovania prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovania strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl, iv) budovania, zabezpečovania prevádzky a rozvíjania internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov a) v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500) alebo b) pri činnostiach: i) budovania a prevádzkovania počítačovej siete v úzkej súčinnosti s vysokými školami, ii) zabezpečovania prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí, iii) zabezpečovania prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovania strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl, iv) budovania, zabezpečovania prevádzky a rozvíjania internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. 1.1.2022  
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť infraštruktúra výskumu a vývoja tretích subjektov 1.1.2022  
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022  
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022  
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie      
Dátum skončenia likvidácie      
       
Likvidátor      
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu      
Dátum ukončenia konkurzného konania      
Dátum povolenia reštrukturalizácie      
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania      
Správca fyzická osoba      
Meno      
Priezvisko      
Značka      
Adresa kancelárie      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu      
       
Exekútor      
Meno      
Priezvisko      
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia      
Dôvod zrušenia      
Právny dôvod výmazu      
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI      
Spôsob zániku      
Názov nástupníckej VVI      
Sídlo nástupníckej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO nástupníckej VVI      
Novozaložená nástupnícka VVI      
Vznikla splynutím / rozdelením      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      
Existujúca nástupnícka VVI      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Bradáčova 1.1.2022  
Číslo 3294/7 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Petržalka 1.1.2022  
PSČ 851 02  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Tatiana 1.1.2022  
Priezvisko Šrámková 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Feldgasse 1.1.2022  
Číslo 17 1.1.2022  
Obec Wolfstahl 1.1.2022  
PSČ 2412 1.1.2022  
Štát Rakúsko 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.03.2021 do 28.02.2025 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Ostatné odbory humanitných vied (060500), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja vydávanie knižných a webových všeobecných aj špecializovaných encyklopedických diel; vydávanie knižnej Encyclopaedie Beliany a  publikovanie webovej Encyclopaedie Beliany 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Ostatné odbory humanitných vied (060500), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory právnych vied (050599), Ostatné odbory humanitných vied (060500) 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v oblasti rozpracúvania metodologických otázok encyklopedickej tvorby 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v oblasti rozpracúvania metodologických otázok encyklopedickej tvorby 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v oblasti rozpracúvania metodologických otázok encyklopedickej tvorby 1.1.2022  
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied ACADEMIA Stará Lesná 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Stará Lesná 1.1.2022  
Číslo 176 1.1.2022  
Obec Tatranská Lomnica 1.1.2022  
PSČ 059 60 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Božena 1.1.2022  
Priezvisko Dovjaková 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Kamenná baňa 1.1.2022  
Číslo 40 1.1.2022  
Obec Kežmarok 1.1.2022  
PSČ 060 01 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.08.2019 do 31.07.2023 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja N    
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi N    
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať: i) pre vlastnú potrebu, ii) pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied a ich zamestnancov 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona ako podnikateľská činnosť Môže ňou byť aj: i) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ii) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, iii) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, iv) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, v) prevádzkovanie výdajne stravy, vi) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, vii) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, viii) služby požičovní, ix) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, x) masérske služby, xi) poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy vykonávanej cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 7 miest na sedenie, xii) krátkodobý prenájom hnuteľných vecí, xiii) krátkodobý prenájom kongresových, školiacich, eventových, športových a vonkajších priestorov spolu s vybavením a poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom, xiv) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, xv) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, xvi) pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, xvii) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činností. 1.1.2022  
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Zámocká 1.1.2022  
Číslo 1/18 1.1.2022  
Obec Smolenice 1.1.2022  
PSČ 919 04 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Ing. Karol 1.1.2022  
Priezvisko Volner 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Budovateľská  1.1.2022  
Číslo 31 1.1.2022  
Obec Smolenice 1.1.2022  
PSČ 919 04 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.05.2018 do 30.04.2022 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja N    
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi N    
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať: i) pre vlastnú potrebu, ii) pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied a ich zamestnancov 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona ako podnikateľská činnosť Môže ňou byť: i) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ii) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, iii) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, iv) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, v) prevádzkovanie výdajne stravy, vi) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, vii) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, viii) služby požičovní, ix) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, x) masérske služby, xi) poskytovanie nepravidelnej osobnej dopravy vykonávanej cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 7 miest na sedenie, xii) krátkodobý prenájom hnuteľných vecí, xiii) krátkodobý prenájom kongresových, školiacich, eventových, športových a vonkajších priestorov spolu s vybavením a poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom, xiv) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, xv) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, xvi) pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, xvii) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činností. 1.1.2022  
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied v Bratislave 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Klemensova 1.1.2022  
Číslo 2522/19 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022  
PSČ 813 64 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Gabriela 1.1.2022  
Priezvisko Veselková 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Gercenova 1.1.2022  
Číslo 6/B 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 851 01 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.02.2021 do 31.01.2025 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja N    
podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi N    
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať:
a) pre vlastnú potrebu,
b) pre potreby organizácií 3. oddelenia vied (s výnimkou Archeologického ústavu SAV, v. v. i.) a pre potreby Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., najmä vykonávaním činností v oblasti:
i) rozpočtovníctva, finančníctva a účtovníctva,
ii) správy všetkých príjmov a všetkých výdavkov v systéme Štátnej pokladnice (ŠP),
iii) úhrady všetkých výdavkov v systéme ŠP,
iv) účtovania finančných prostriedkov z domácich a cudzích grantov,
v) evidencie a správy majetku,
vi) personálnej a mzdovej agendy,
vii) technicko-prevádzkovej a správnej činnosti,
viii) správy nehnuteľností, ich opráv a údržby,
ix) prevádzky autodopravy a zúčtovania pohonných hmôt,
x) závodného stravovania v budove na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave,
xi) požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a civilnej ochrany,
xii) metodickej pomoci pri verejnom obstarávaní
1.1.2022  
       
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Archív Slovenskej akadémie vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 5788/9 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022  
PSČ 841 04 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Jana 1.1.2022  
Priezvisko Gubášová Baherníková 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Pannónska  1.1.2022  
Číslo 1698/10 1.1.2022  
Obec Svätý Jur 1.1.2022  
PSČ 900 21 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.08.2019 do 31.07.2023 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199) 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199) 1.1.2022  
       
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199) 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199) 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Archívnictvo a pomocné vedy historické (060107), Dejiny vied a techniky (060106), História (060101), Slovenské dejiny (060108), Všeobecné dejiny (060109), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199) 1.1.2022  
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 5820/9 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022  
PSČ 841 04 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Milan 1.1.2022  
Priezvisko Brňák  1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo 42 1.1.2022  
Obec Lediny 1.1.2022  
PSČ 841 03 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.04.2020 do 31.03.2024 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi N    
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky pre potreby organizácie a iných organizácií Slovenskej akadémie vied 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. c) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť pre potreby tretích osôb  1.1.2022  
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť pre potreby tretích osôb  1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. b) a c) zákona ako podnikatelská činnosť v rozsahu jej predmetu určeného zakladacou listinou Môže ňou byť aj: i) vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, ii) fotografické služby, iii) kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), iv) predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) tlače, časopisov, novín, kníh, zvukových a audiovizuálnych záznamov, nenahratých nosičov záznamov, kancelárskych potrieb, školských potrieb, tapiet, špeciálnych papierov, papierových hygienických výrobkov vlastnej výroby, v) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, vi) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vii) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. 1.1.2022  
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 5796/9 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022  
PSČ 845 35  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Michal 1.1.2022  
Priezvisko Kadúc 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Vladimíra Clementisa 1.1.2022  
Číslo 24 1.1.2022  
Obec Trnava 1.1.2022  
PSČ 917 04 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.08.2019 do 31.07.2023 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu  v odboroch vedy a techniky Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať: a) pre vlastnú potrebu a b) pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied a ich zamestnancov, vrátane: i) budovania a prevádzkovania počítačovej siete v úzkej súčinnosti s vysokými školami, ii) zabezpečovania prenosu informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí, iii) zabezpečovania prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovania strojového času pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl, iv) budovania, zabezpečovania prevádzky a rozvíjania internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre iné organizácie Slovenskej akadémie vied alebo ich organizačné zložky na základe zmluvy 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301), Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301),  Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301),  Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy) (020301),  Aplikovaná informatika (020302), Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy) (020303), Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií (020399) 1.1.2022  
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť infraštruktúra výskumu a vývoja tretích subjektov 1.1.2022  
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. c) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť pre potreby tretích osôb  1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona a vývoj a inovácie ako podnikatelská činnosť v rozsahu jej predmetu určeného zakladacou listinou Môže ňou byť aj: i) budovanie a prevádzkovanie počítačovej siete a zabezpečovanie prenosu informácií, ii) zabezpečovanie prevádzky superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytovanie strojového času, iii) budovanie, zabezpečovanie prevádzky a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti, iv) koordinovanie rozvoja počítačovej siete a superpočítačov, v) poskytovanie konzultácií k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré organizácia prevádzkuje, vi) zabezpečovanie vzdelávania v oblasti informačných technológii používaných v SAV, vii) prezentovanie historických počítačov vyvinutých alebo používaných najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách (v rámci vedecko-popularizačných aktivít). 1.1.2022  
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Správa účelových zariadení Slovenskej akadémie vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 5789/9 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022  
PSČ 841 01 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Igor 1.1.2022  
Priezvisko Trajčík 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Čerešňova 1.1.2022  
Číslo 1400/6 1.1.2022  
Obec Chorvátsky Grob 1.1.2022  
PSČ 900 25 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti 01.08.2019 do 31.07.2023 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja N    
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi N    
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať: a) pre vlastnú potrebu a b) pre vybrané organizácie Slovenskej akadémie vied alebo ich organizačné zložky pôsobiace v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave, najmä tým, že zabezpečuje: i) dodávku a distribúciu palív, energie a vody, ii) vykurovanie objektov, dodávka teplej úžitkovej vody a služby s tým spojené, iii) údržbu a opravy rozvodov účelových komunikácií, oplotenia, vody a kanalizácie, a elektrickej energie, iv) stavebnú údržbu objektov, sanitárnych a energetických rozvodov, v) prevádzku centrálnej pošty, vi) vonkajšiu ochranu a ostrahu objektov vrátane kamerového systému, vii) vonkajšiu protipožiarnu ochranu objektov, viii) koordinačnú činnosť civilnej ochrany pre areál SAV na Dúbravskej ceste 9, ix) prevádzku závodnej kuchyne, jedálne a bufetov (prostredníctvom tretích osôb), x) zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, xi) reguláciu vjazdu vozidiel do areálu SAV, xii) údržbu trávnikov a ostatnej zelene, terénne a sadové úpravy, xiii) údržbu a prevádzku trafostaníc, elektrických vedení a ostatných rozvodných zariadení pre dodávku elektrickej energie v rámci areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, xiv) prevádzku hlavnej kotolne a sústavy výmenníkových staníc, xv) rozpočítavanie energií, palív, vody a ostatných nákladov prevádzky areálu SAV na Dúbravskej ceste 9. 1.1.2022  
       
       
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia