Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Ľ. Štúra 1.1.2022  
Číslo 1774/2 1.1.2022  
Obec Zvolen 1.1.2022  
PSČ 960 01 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00679071 1.1.2022  
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Štefánikova 1.1.2022  
Číslo 898/49 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022  
PSČ 814 38 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00037869 1.1.2022  
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Ľubica  1.1.2022  
Priezvisko Ditmarová 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica M.M.Hodžu 1.1.2022  
Číslo 6979/20 1.1.2022  
Obec Zvolen 1.1.2022  
PSČ 960 01  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.06.2020 do 31.5.2024 1.1.2022  
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov A    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Krajinná ekológie
(010513), Environmentálny
manažment (010502), Mykológia
(010615), Pedológia (010518),
Zoológia (010620), Ostatné odbory
biologických vied (010699),
Fyziológia plodín a drevín (040105),
Záhradníctvo (040122), Krajinné
inžinierstvo (040109), Ochrana rastlín
(040114), Lesnícka fytológia
(040110), Ochrana lesa (040112),
Ostatné odbory poľnohospodárskych
vied, lesníctva a rybárstva (040199)
1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Krajinná ekológie
(010513), Environmentálny
manažment (010502), Mykológia
(010615), Pedológia (010518),
Zoológia (010620), Ostatné odbory
biologických vied (010699),
Fyziológia plodín a drevín (040105),
Záhradníctvo (040122), Krajinné
inžinierstvo (040109), Ochrana rastlín
(040114), Lesnícka fytológia
(040110), Ochrana lesa (040112),
Ostatné odbory poľnohospodárskych
vied, lesníctva a rybárstva (040199);
vydávanie časopisu FOLIA
OECOLOGICA (ISSN 1338-7014)
1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch ekológia a ochrana biodiverzity, ekológia lesa, pestovanie a ochrana lesa, lesnícka fytológia a ekosystémové služby lesov 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Krajinná ekológie
(010513), Environmentálny
manažment (010502), Mykológia
(010615), Pedológia (010518),
Zoológia (010620), Ostatné odbory
biologických vied (010699),
Fyziológia plodín a drevín (040105),
Záhradníctvo (040122), Krajinné
inžinierstvo (040109), Ochrana rastlín
(040114), Lesnícka fytológia
(040110), Ochrana lesa (040112),
Ostatné odbory poľnohospodárskych vied, lesníctva a rybárstva (040199)
1.1.2022  
vykonávanie činností podľa
osobitných predpisov
zveľaďovanie a prezentovanie
významného prírodného a kultúrno
– historického dedičstva a to:

i)   zabezpečením trvalo
udržateľného vývoja zbierok v
kontexte historického poslania
a dopadu klimatických zmien,

ii)   zabezpečením požadovanej estetickej úrovne zbierok,

iii)   propagáciou zbierok
genofondu formou náučných
chodníkov, komentovaných
prehliadok, predaja
propagačného materiálu a tiež
s využitím najnovších
komunikačných technológií,

iv)   starostlivosťou o NKP (kaštieľ,
levy, pôvodný Semper vireo
park),

v)   realizáciou vzdelávacích aktivít
pre žiakov a študentov
všetkých stupňov škôl,

vi)   usporadúvaním odborných
kurzov, školení, seminárov,
konferencií a iných
vzdelávacích aktivít

vii)   organizovaním kultúrno-
spoločenských podujatí pre
laickú verejnosť,

viii)   zabezpečením kompletných
služieb pre návštevníkov,
vrátane občerstvenia,

ix)   pestovaním a predajom
rastlinného materiálu,

x)   nákupom a predajom
doplnkového rastlinného a
záhradníckeho materiálu,

xi)  vypracovávaním návrhov
sadovníckych úprav a ich
realizáciou.

   
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Krajinná ekológie
(010513), Environmentálny
manažment (010502), Mykológia
(010615), Pedológia (010518),
Zoológia (010620), Ostatné odbory
biologických vied (010699),
Fyziológia plodín a drevín (040105),
Záhradníctvo (040122), Krajinné
inžinierstvo (040109), Ochrana rastlín
(040114), Lesnícka fytológia
(040110), Ochrana lesa (040112),
Ostatné odbory poľnohospodárskych
vied, lesníctva a rybárstva (040199)
1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Krajinná ekológie
(010513), Environmentálny
manažment (010502), Mykológia
(010615), Pedológia (010518),
Zoológia (010620), Ostatné odbory
biologických vied (010699),
Fyziológia plodín a drevín (040105),
Záhradníctvo (040122), Krajinné
inžinierstvo (040109), Ochrana rastlín
(040114), Lesnícka fytológia
(040110), Ochrana lesa (040112),
Ostatné odbory poľnohospodárskych
vied, lesníctva a rybárstva (040199)
1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Ekológia
(010605), Ochrana prírody a krajiny
(010516), Krajinná ekológie
(010513), Environmentálny
manažment (010502), Mykológia
(010615), Pedológia (010518),
Zoológia (010620), Ostatné odbory
biologických vied (010699),
Fyziológia plodín a drevín (040105),
Záhradníctvo (040122), Krajinné inžinierstvo (040109), Ochrana rastlín
(040114), Lesnícka fytológia
(040110), Ochrana lesa (040112),
Ostatné odbory poľnohospodárskych
vied, lesníctva a rybárstva (040199)
1.1.2022  
       
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022  
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022  
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie      
Dátum skončenia likvidácie      
       
Likvidátor      
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu      
Dátum ukončenia konkurzného konania      
Dátum povolenia reštrukturalizácie      
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania      
Správca fyzická osoba      
Meno      
Priezvisko      
Značka      
Adresa kancelárie      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu      
       
Exekútor      
Meno      
Priezvisko      
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia      
Dôvod zrušenia      
Právny dôvod výmazu      
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI      
Spôsob zániku      
Názov nástupníckej VVI      
Sídlo nástupníckej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO nástupníckej VVI      
Novozaložená nástupnícka VVI      
Vznikla splynutím / rozdelením      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      
Existujúca nástupnícka VVI      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.,
Arborétum Mlyňany
   
Sídlo      
Ulica Vieska nad Žitavou    
Číslo 178    
Obec Vieska nad Žitavou    
PSČ 951 52    
Štát Slovenská republika    
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Jana    
Priezvisko Konôpková    
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica Kalinčiakova    
Číslo 1925/3    
Obec Zlaté Moravce    
PSČ 953 01    
Štát Slovenská republika    
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti 01.01.2024 – 30.06.2024    
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa
infraštruktúry výskumu a vývoja
A    
získavanie, spracúvanie a šírenie
informácií z oblasti vedy a techniky, a
tiež poznatkov z vlastného výskumu a
vývoja
N    
podieľanie sa v spolupráci s vysokou
školou na uskutočňovaní študijných
programov tretieho stupňa
vysokoškolského štúdia
N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s
vysokými školami, ostatnými
právnickými osobami
uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s
podnikateľmi
N    
vykonávanie činností podľa
osobitných predpisov
A    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa
infraštruktúry výskumu a vývoja
Zhromažďovanie, evidovanie
a prezentácia svetového genofondu
drevín
   
Vykonávanie činností podľa
osobitných predpisov

Zveľaďovanie a prezentovanie
významného prírodného a kultúrno
– historického dedičstva a to:

i) zabezpečením trvalo
udržateľného vývoja zbierok v
kontexte historického poslania
a dopadu klimatických zmien,

ii) zabezpečením požadovanej
estetickej úrovne zbierok,

iii) propagáciou zbierok
genofondu formou náučných
chodníkov, komentovaných
prehliadok, predaja
propagačného materiálu a tiež
s využitím najnovších
komunikačných technológií,

iv) starostlivosťou o NKP (kaštieľ,
levy, pôvodný Semper vireo
park),

v) realizáciou vzdelávacích aktivít
pre žiakov a študentov
všetkých stupňov škôl,

vi) usporadúvaním odborných
kurzov, školení, seminárov,
konferencií a iných
vzdelávacích aktivít

vii) organizovaním kultúrno-
spoločenských podujatí pre
laickú verejnosť,

viii) zabezpečením kompletných
služieb pre návštevníkov,
vrátane občerstvenia,

ix) pestovaním a predajom
rastlinného materiálu,

x) nákupom a predajom
doplnkového rastlinného a
záhradníckeho materiálu,

xi) vypracovávaním návrhov
sadovníckych úprav a ich
realizáciou.

   
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b),
c) a e) zákona na základe požiadaviek
orgánov verejnej správy za
podmienok podľa osobitných
predpisov
Zabezpečovanie a správa
infraštruktúry výskumu a vývoja,
ku ktorej má organizácia vlastnícke
právo alebo iné práva
   
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b)
a c) zákona ako podnikateľská
činnosť
Zabezpečovanie a správa
infraštruktúry výskumu a vývoja,
ku ktorej má organizácia vlastnícke
právo alebo iné práva
   
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 01. 01. 2024    
Dátum zrušenia      
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa