Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. 1.1.2022
Sídlo
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022
Číslo 6319/9 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022
PSČ 845 13 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00490750 1.1.2022
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022
Sídlo
Ulica Štefánikova 1.1.2022
Číslo 898/49 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 814 38 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00037869 1.1.2022
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Martin 1.1.2022
Priezvisko Nosko 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt 1.1.2022
Ulica Slnečná 1.1.2022
Číslo 3811/38 1.1.2022
Obec Chorvátsky Grob 1.1.2022
PSČ 900 25 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.12.2020 do 30.11.2024 1.1.2022
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (020406), Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava (020407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Aplikovaná mechanika (020420), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Kompozity (020603), Ostatné príbuzné odbory materiálového inžinierstva (020699), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nanotechnológie (021100), Nanomateriály (021101) 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá (020406), Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava (020407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Aplikovaná mechanika (020420), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Kompozity (020603), Ostatné príbuzné odbory materiálového inžinierstva (020699), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nanotechnológie (021100), Nanomateriály (021101); editorstvo a vydávanie časopisu Kovové Materiály-Metallic Materials (ISSN 0023-432X) 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch progresívne materiály a materiálový dizajn a strojárske technológie a materiály v študijnom odbore strojárstvo 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky
Obnoviteľné zdroje energie (020220),
Uskladňovanie energie (aj pre
strojárstvo) (020239), Aplikovaná
mechanika (020301), Zváranie,
zlievanie, prášková metalurgia a
aditívna výroba (020305), Mechanika
tuhých a poddajných telies (020309),
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá (020310), Obrábanie,
tvárnenie a povrchová úprava
(020312), Príprava a spracovanie
kovových a nekovových materiálov
(020314), Kompozity (020503),
Vrstvy a filmy (020509), Železné a
neželezné kovy (020510), Ostatné
odbory materiálového inžinierstva
(020599), Hutníctvo kovov (020705),
Fyzikálna metalurgia (aj pre
strojárstvo) (020703).
1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Obnoviteľné zdroje energie (020220),
Uskladňovanie energie (aj pre
strojárstvo) (020239), Aplikovaná
mechanika (020301), Zváranie,
zlievanie, prášková metalurgia a
aditívna výroba (020305), Mechanika
tuhých a poddajných telies (020309),
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá (020310), Obrábanie,
tvárnenie a povrchová úprava
(020312), Príprava a spracovanie
kovových a nekovových materiálov
(020314), Kompozity (020503),
Vrstvy a filmy (020509), Železné a
neželezné kovy (020510), Ostatné
odbory materiálového inžinierstva
(020599), Hutníctvo kovov (020705),
Fyzikálna metalurgia (aj pre
strojárstvo) (020703).
1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky
Obnoviteľné zdroje energie (020220),
Uskladňovanie energie (aj pre
strojárstvo) (020239), Aplikovaná mechanika (020301), Zváranie,
zlievanie, prášková metalurgia a
aditívna výroba (020305), Mechanika
tuhých a poddajných telies (020309),
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá (020310), Obrábanie,
tvárnenie a povrchová úprava
(020312), Príprava a spracovanie
kovových a nekovových materiálov
(020314), Kompozity (020503),
Vrstvy a filmy (020509), Železné a
neželezné kovy (020510), Ostatné
odbory materiálového inžinierstva
(020599), Hutníctvo kovov (020705),
Fyzikálna metalurgia (aj pre
strojárstvo) (020703).
1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Obnoviteľné zdroje energie (020220),
Uskladňovanie energie (aj pre
strojárstvo) (020239), Aplikovaná
mechanika (020301), Zváranie,
zlievanie, prášková metalurgia a
aditívna výroba (020305), Mechanika
tuhých a poddajných telies (020309),
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá (020310), Obrábanie,
tvárnenie a povrchová úprava
(020312), Príprava a spracovanie
kovových a nekovových materiálov
(020314), Kompozity (020503),
Vrstvy a filmy (020509), Železné a
neželezné kovy (020510), Ostatné
odbory materiálového inžinierstva
(020599), Hutníctvo kovov (020705),
Fyzikálna metalurgia (aj pre
strojárstvo) (020703).
1.1.2022
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum skončenia likvidácie
Likvidátor
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu
Dátum ukončenia konkurzného konania
Dátum povolenia reštrukturalizácie
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania
Správca fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Značka
Adresa kancelárie
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu
Exekútor
Meno
Priezvisko
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Právny dôvod výmazu
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI
Spôsob zániku
Názov nástupníckej VVI
Sídlo nástupníckej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO nástupníckej VVI
Novozaložená nástupnícka VVI
Vznikla splynutím / rozdelením
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI
Existujúca nástupnícka VVI
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov
Sídlo
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja
podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia
Dátum zrušenia
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa