Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Watsonova 1.1.2022  
Číslo 1935/47 1.1.2022  
Obec Košice – mestská časť Sever 1.1.2022  
PSČ 040 01 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00166804 1.1.2022  
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Štefánikova 1.1.2022  
Číslo 898/49 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022  
PSČ 814 38 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00037869 1.1.2022  
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Pavol 1.1.2022  
Priezvisko Hvizdoš 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Budapeštianska 1.1.2022  
Číslo 5 1.1.2022  
Obec Košice 1.1.2022  
PSČ 040 13  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.05.2023 do 30.04.2028 1.1.2022  
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Materiálová chémia (010407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Anorganická technológia a materiály (020501), Materiálové inžinierstvo (020600), Keramika a sklo (020601), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja pre organizácie Slovenskej akadémie vied pôsobiace v Košiciach, a to najmä vykonávanie činností v oblasti: i) finančníctva, rozpočtovníctva a účtovníctva, ii) hospodárstva a správnej  činnosti, iii) personálnej a mzdovej agendy, iv) technicko-prevádzkovej, v) právnej, vi) verejného obstarávania, vii) agendy domácich a zahraničných ciest, viii) správy nehnuteľností, ich opráv a údržby, ix) prevádzky autodopravy a zúčtovania PHM, x) zabezpečovanie stravovania vlastnou stravovacou jednotkou, xi) agendy Štátnej pokladnice, vedenia príjmov a výdavkov, úhrad výdavkov, xii) evidencia a správy majetku organizácií 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Materiálová chémia (010407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Anorganická technológia a materiály (020501), Materiálové inžinierstvo (020600), Keramika a sklo (020601), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101) 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe progresívne materiály v študijnom odbore fyzika, v študijnom programe náuka o materiáloch v študijnom odbore strojárstvo, v študijnom programe aplikovaná mechanika v študijnom odbore strojárstvo, v študijnom programe biomedicínske inžinierstvo v študijnom odbore elektrotechnika, v študijnom programe strojárske technológie a materiály v študijnom odbore strojárstvo 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Materiálová chémia (010407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Anorganická technológia a materiály (020501), Materiálové inžinierstvo (020600), Keramika a sklo (020601), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101) 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Materiálová chémia (010407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Anorganická technológia a materiály (020501), Materiálové inžinierstvo (020600), Keramika a sklo (020601), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101) 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Materiálová chémia (010407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Anorganická technológia a materiály (020501), Materiálové inžinierstvo (020600), Keramika a sklo (020601), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101) 1.1.2022  
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo, alebo infraštruktúra výskumu a vývoja tretích subjektov 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Materiálová chémia (010407), Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov (020409), Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia (020419), Mechanika tuhých a poddajných telies (020421), Anorganická technológia a materiály (020501), Materiálové inžinierstvo (020600), Keramika a sklo (020601), Vrstvy a filmy (020602), Kompozity (020603), Hutníctvo kovov (020806), Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) (020807), Nové biomateriály (021009), Nanomateriály (021101) 1.1.2022  
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022  
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022  
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie      
Dátum skončenia likvidácie      
       
Likvidátor      
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu      
Dátum ukončenia konkurzného konania      
Dátum povolenia reštrukturalizácie      
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania      
Správca fyzická osoba      
Meno      
Priezvisko      
Značka      
Adresa kancelárie      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu      
       
Exekútor      
Meno      
Priezvisko      
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia      
Dôvod zrušenia      
Právny dôvod výmazu      
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI      
Spôsob zániku      
Názov nástupníckej VVI      
Sídlo nástupníckej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO nástupníckej VVI      
Novozaložená nástupnícka VVI      
Vznikla splynutím / rozdelením      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      
Existujúca nástupnícka VVI      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., Technicko-hospodárska správa organizácií Slovenskej akadémie vied v Košiciach 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Watsonova  1.1.2022  
Číslo 45 1.1.2022  
Obec Košice – mestská časť Sever 1.1.2022  
PSČ 040 01  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Glória 1.1.2022  
Priezvisko Gajdošová 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Dénešova 1.1.2022  
Číslo 23 1.1.2022  
Obec Košice 1.1.2022  
PSČ 040 23 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.11.2021 do 30.10.2026 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu N    
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja N    
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N    
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi N    
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja pre organizácie Slovenskej akadémie vied pôsobiace v Košiciach, a to najmä vykonávanie činností v oblasti: i) finančníctva, rozpočtovníctva a účtovníctva, ii) hospodárstva a správnej  činnosti, iii) personálnej a mzdovej agendy, iv) technicko-prevádzkovej, v) právnej, vi) verejného obstarávania, vii) agendy domácich a zahraničných ciest, viii) správy nehnuteľností, ich opráv a údržby, ix) prevádzky autodopravy a zúčtovania PHM, x) zabezpečovanie stravovania vlastnou stravovacou jednotkou, xi) agendy Štátnej pokladnice, vedenia príjmov a výdavkov, úhrad výdavkov, xii) evidencia a správy majetku organizácií 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo, alebo infraštruktúra výskumu a vývoja tretích subjektov 1.1.2022  
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa