Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta  1.1.2022  
Číslo 5805/9 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves  1.1.2022  
PSČ 840 05  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00586943 1.1.2022  
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Štefánikova 1.1.2022  
Číslo 898/49 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022  
PSČ 814 38 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00037869 1.1.2022  
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Ján 1.1.2022  
Priezvisko Madarás 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Štefana Králika  1.1.2022  
Číslo 53 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 841 08 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti 1.7.2023 do 30.06.2027 1.1.2022  
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky
Environmentálna fyzika (010304),
Geofyzika (010307), Meteorológia a
klimatológia (010311), Ostatné
odbory fyzikálnych vied (010399),
Environmentálna chémia (010405),
Aplikovaná geofyzika (010501),
Environmentálna ekológia (010503),
Geochémia (010507), Geológia
(010509), Hydrológia (010511),
Krajinná ekológia (010513),
Ložisková a ekonomická geológia
(010514), Mineralógia (010515),
Ochrana prírody a krajiny (010516),
Paleontológia (0l0517), Petrológia
(010519), Sedimentológia (010520),
Tektonika (010521), Ostatné odbory
vied o Zemi (010599), Ekológia
(010605), Evolučná biológia (010607)
1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky
Environmentálna fyzika (010304),
Geofyzika (010307), Meteorológia a
klimatológia (010311), Ostatné
odbory fyzikálnych vied (010399),
Environmentálna chémia (010405),
Aplikovaná geofyzika (010501),
Environmentálna ekológia (010503),
Geochémia (010507), Geológia
(010509), Hydrológia (010511),
Krajinná ekológia (010513),
Ložisková a ekonomická geológia
(010514), Mineralógia (010515),
Ochrana prírody a krajiny (010516),
Paleontológia (0l0517), Petrológia
(010519), Sedimentológia (010520),
Tektonika (010521), Ostatné odbory
vied o Zemi (010599), Ekológia
(010605), Evolučná biológia
(010607); vydávanie medzinárodného
vedeckého periodika Geologica
Carpathica (ISSN 1335-0552) a
elektronického časopisu Contributions
to Geophysics & Geodesy (ISSN
1338-0540)
1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch paleontológia, ložisková geológia, mineralógia a petrológia, tektonika a sedimentológia a aplikovaná geofyzika v študijnom odbore vedy o Zemi  1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky
Environmentálna fyzika (010304), Geofyzika (010307), Meteorológia a
klimatológia (010311), Ostatné
odbory fyzikálnych vied (010399),
Environmentálna chémia (010405),
Aplikovaná geofyzika (010501),
Environmentálna ekológia (010503),
Geochémia (010507), Geológia
(010509), Hydrológia (010511),
Krajinná ekológia (010513),
Ložisková a ekonomická geológia
(010514), Mineralógia (010515),
Ochrana prírody a krajiny (010516),
Paleontológia (0l0517), Petrológia
(010519), Sedimentológia (010520),
Tektonika (010521), Ostatné odbory
vied o Zemi (010599), Ekológia
(010605), Evolučná biológia (010607)
1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Environmentálna fyzika (010304),
Geofyzika (010307), Meteorológia a
klimatológia (010311), Ostatné
odbory fyzikálnych vied (010399),
Environmentálna chémia (010405),
Aplikovaná geofyzika (010501),
Environmentálna ekológia (010503),
Geochémia (010507), Geológia
(010509), Hydrológia (010511),
Krajinná ekológia (010513),
Ložisková a ekonomická geológia
(010514), Mineralógia (010515),
Ochrana prírody a krajiny (010516),
Paleontológia (0l0517), Petrológia
(010519), Sedimentológia (010520),
Tektonika (010521), Ostatné odbory
vied o Zemi (010599), Ekológia
(010605), Evolučná biológia (010607)
1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky
Environmentálna fyzika (010304),
Geofyzika (010307), Meteorológia a
klimatológia (010311), Ostatné
odbory fyzikálnych vied (010399),
Environmentálna chémia (010405),
Aplikovaná geofyzika (010501),
Environmentálna ekológia (010503),
Geochémia (010507), Geológia
(010509), Hydrológia (010511),
Krajinná ekológia (010513),
Ložisková a ekonomická geológia
(010514), Mineralógia (010515),
Ochrana prírody a krajiny (010516),
Paleontológia (0l0517), Petrológia
(010519), Sedimentológia (010520),
Tektonika (010521), Ostatné odbory
vied o Zemi (010599), Ekológia
(010605), Evolučná biológia (010607)
1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky
Environmentálna fyzika (010304),
Geofyzika (010307), Meteorológia a
klimatológia (010311), Ostatné odbory fyzikálnych vied (010399),
Environmentálna chémia (010405),
Aplikovaná geofyzika (010501),
Environmentálna ekológia (010503),
Geochémia (010507), Geológia
(010509), Hydrológia (010511),
Krajinná ekológia (010513),
Ložisková a ekonomická geológia
(010514), Mineralógia (010515),
Ochrana prírody a krajiny (010516),
Paleontológia (0l0517), Petrológia
(010519), Sedimentológia (010520),
Tektonika (010521), Ostatné odbory
vied o Zemi (010599), Ekológia
(010605), Evolučná biológia (010607)
1.1.2022  
       
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022  
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022  
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie      
Dátum skončenia likvidácie      
       
Likvidátor      
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu      
Dátum ukončenia konkurzného konania      
Dátum povolenia reštrukturalizácie      
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania      
Správca fyzická osoba      
Meno      
Priezvisko      
Značka      
Adresa kancelárie      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu      
       
Exekútor      
Meno      
Priezvisko      
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia      
Dôvod zrušenia      
Právny dôvod výmazu      
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI      
Spôsob zániku      
Názov nástupníckej VVI      
Sídlo nástupníckej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO nástupníckej VVI      
Novozaložená nástupnícka VVI      
Vznikla splynutím / rozdelením      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      
Existujúca nástupnícka VVI      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Geologický odbor 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 9 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 840 05  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Radovan 1.1.2022  
Priezvisko Kyška – Pipík 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica ČSA 1.1.2022  
Číslo 21 1.1.2022  
Obec Banská Bystrica 1.1.2022  
PSČ 974 01 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.01.2022 do 28.02.2022 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov

N

   
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Geológia (010501), Všeobecná geológia 010502), Ložisková geológia, ekonomická geológia (010506), Mineralógia (010507), Paleontológia (0l0509), Petrológia (010510), Tektonika (010511), Environmentálna geológia (010512), Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) (010533), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Geológia (010501), Všeobecná geológia 010502), Ložisková geológia, ekonomická geológia (010506), Mineralógia (010507), Paleontológia (0l0509), Petrológia (010510), Tektonika (010511), Environmentálna geológia (010512), Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) (010533), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599); vydávanie medzinárodného vedeckého periodika Geologica Carpathica (ISSN 1335-0552) 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch paleontológia, ložisková geológia, mineralógia a petrológia, tektonika a sedimentológia v študijnom odbore vedy o Zemi 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Geológia (010501), Všeobecná geológia 010502), Ložisková geológia, ekonomická geológia (010506), Mineralógia (010507), Paleontológia (0l0509), Petrológia (010510), Tektonika (010511), Environmentálna geológia (010512), Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) (010533), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Geológia (010501), Všeobecná geológia 010502), Ložisková geológia, ekonomická geológia (010506), Mineralógia (010507), Paleontológia (0l0509), Petrológia (010510), Tektonika (010511), Environmentálna geológia (010512), Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) (010533), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Geológia (010501), Všeobecná geológia 010502), Ložisková geológia, ekonomická geológia (010506), Mineralógia (010507), Paleontológia (0l0509), Petrológia (010510), Tektonika (010511), Environmentálna geológia (010512), Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) (010533), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Geológia (010501), Všeobecná geológia 010502), Ložisková geológia, ekonomická geológia (010506), Mineralógia (010507), Paleontológia (0l0509), Petrológia (010510), Tektonika (010511), Environmentálna geológia (010512), Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy) (010533), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Geofyzikálny odbor 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 9 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 840 05  1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Pavol 1.1.2022  
Priezvisko Nejedlík 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Blagoevova 1.1.2022  
Číslo 8 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 851 04 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.01.2022 do 28.02.2022 1.1.2022  
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
       

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Geofyzika (010306), Meteorológia a klimatológia (010310), Fyzika životného prostredia (010313), Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (010399), Environmentálna chémia (010405), Aplikovaná geofyzika (010508), Tektonika (010511), Meteorológia (010531), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory Vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ktorú bude organizačná zložka využívať 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Geofyzika (010306), Meteorológia a klimatológia (010310), Fyzika životného prostredia (010313), Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (010399), Environmentálna chémia (010405), Aplikovaná geofyzika (010508), Tektonika (010511), Meteorológia (010531), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory Vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599); vydávanie medzinárodného vedeckého periodika Contributions to Geophysics & Geodesy (ISSN 1338-0540) 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe aplikovaná geofyzika v študijnom odbore vedy o Zemi 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Geofyzika (010306), Meteorológia a klimatológia (010310), Fyzika životného prostredia (010313), Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (010399), Environmentálna chémia (010405), Aplikovaná geofyzika (010508), Tektonika (010511), Meteorológia (010531), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory Vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  

 

Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Geofyzika (010306), Meteorológia a klimatológia (010310), Fyzika životného prostredia (010313), Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (010399), Environmentálna chémia (010405), Aplikovaná geofyzika (010508), Tektonika (010511), Meteorológia (010531), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory Vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Geofyzika (010306), Meteorológia a klimatológia (010310), Fyzika životného prostredia (010313), Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (010399), Environmentálna chémia (010405), Aplikovaná geofyzika (010508), Tektonika (010511), Meteorológia (010531), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory Vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Geofyzika (010306), Meteorológia a klimatológia (010310), Fyzika životného prostredia (010313), Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied (010399), Environmentálna chémia (010405), Aplikovaná geofyzika (010508), Tektonika (010511), Meteorológia (010531), Geoturizmus (010534), Ostatné príbuzné odbory Vied o Zemi (geologických, geografických, ekologických a environmentálnych vied) (010599) 1.1.2022  
       
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia 1.1.2022 1.1.2022  
Dátum zrušenia      
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa