Údaje o verejnej výskumnej inštitúcii

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav zoológie SAV, v. v. i. 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Dúbravská cesta 1.1.2022  
Číslo 5792/9 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves 1.1.2022  
PSČ 845 06   1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00679097 1.1.2022  

 

Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022  
Sídlo      
Ulica Štefánikova 1.1.2022  
Číslo 898/49 1.1.2022  
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022  
PSČ 814 38 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
IČO 00037869 1.1.2022  

 

Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Ladislav 1.1.2022  
Priezvisko Roller 1.1.2022  
Dátum narodenia 1.1.2022  
Rodné číslo 1.1.2022  
Trvalý pobyt      
Ulica Hradištná 1.1.2022  
Číslo 7 1.1.2022  
Obec Bratislava 1.1.2022  
PSČ 840 107 1.1.2022  
Štát Slovenská republika 1.1.2022  
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.11.2023 do 31.10.2028 1.1.2022  

 

Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

 

Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

 

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia A 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022  
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov N    

 

Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Zoológia
(010620), Molekulárna biológia
(010614), Genetika (010610),
Biochémia (010403), Fyziológia
živočíchov (010614), Etológia
(010606), Evolučná biológia
(010607), Parazitológia (010618),
Hydrobiológia (010611), Ekológia
(010605), Ostatné príbuzné odbory
poľnohospodárskych vied, lesníctva a
rybárstva (040199) a Ostatné príbuzné
odbory veterinárskych vied (040399)
1.1.2022  
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022  
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky Zoológia
(010620), Molekulárna biológia
(010614), Genetika (010610),
Biochémia (010403), Fyziológia
živočíchov (010614), Etológia
(010606), Evolučná biológia
(010607), Parazitológia (010618),
Hydrobiológia (010611), Ekológia
(010605), Ostatné príbuzné odbory
poľnohospodárskych vied, lesníctva a
rybárstva (040199) a Ostatné príbuzné
odbory veterinárskych vied (040399);
vydávanie časopisu BIOLOGIA
(ISSN: 0006-3088)
1.1.2022  
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch zoológia a molekulárna biológia v študijnom odbore biológia 1.1.2022  
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Zoológia
(010620), Molekulárna biológia
(010614), Genetika (010610),
Biochémia (010403), Fyziológia
živočíchov (010614), Etológia
(010606), Evolučná biológia
(010607), Parazitológia (010618),
Hydrobiológia (010611), Ekológia
(010605), Ostatné príbuzné odbory
poľnohospodárskych vied, lesníctva a
rybárstva (040199) a Ostatné príbuzné
odbory veterinárskych vied (040399)
1.1.2022  

 

Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Zoológia
(010620), Molekulárna biológia
(010614), Genetika (010610),
Biochémia (010403), Fyziológia
živočíchov (010614), Etológia
(010606), Evolučná biológia
(010607), Parazitológia (010618),
Hydrobiológia (010611), Ekológia
(010605), Ostatné príbuzné odbory
poľnohospodárskych vied, lesníctva a
rybárstva (040199) a Ostatné príbuzné
odbory veterinárskych vied (040399)
1.1.2022  
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Zoológia
(010620), Molekulárna biológia
(010614), Genetika (010610),
Biochémia (010403), Fyziológia
živočíchov (010614), Etológia
(010606), Evolučná biológia
(010607), Parazitológia (010618),
Hydrobiológia (010611), Ekológia
(010605), Ostatné príbuzné odbory
poľnohospodárskych vied, lesníctva a
rybárstva (040199) a Ostatné príbuzné
odbory veterinárskych vied (040399)
1.1.2022  
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Zoológia
(010620), Molekulárna biológia
(010614), Genetika (010610),
Biochémia (010403), Fyziológia
živočíchov (010614), Etológia
(010606), Evolučná biológia
(010607), Parazitológia (010618),
Hydrobiológia (010611), Ekológia
(010605), Ostatné príbuzné odbory
poľnohospodárskych vied, lesníctva a
rybárstva (040199) a Ostatné príbuzné
odbory veterinárskych vied (040399)
1.1.2022  

 

Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022  
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022  

 

Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie      
Dátum skončenia likvidácie      
       
Likvidátor      
Meno      
Priezvisko      
Dátum narodenia    
Rodné číslo    
Trvalý pobyt      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti      

 

Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu      
Dátum ukončenia konkurzného konania      
Dátum povolenia reštrukturalizácie       
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania      
       
Správca fyzická osoba      
Meno      
Priezvisko      
Značka      
Adresa kancelárie      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
       
Správca právnická osoba      
Obchodné meno      
Značka      
Adresa kancelárie      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      

 

Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu      
       
Exekútor      
Meno      
Priezvisko      

 

Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia      
Dôvod zrušenia      
Právny dôvod výmazu      

 

Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI      
Spôsob zániku      
Názov nástupníckej VVI      
Sídlo nástupníckej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO nástupníckej VVI      
       
Novozaložená nástupnícka VVI      
Vznikla splynutím / rozdelením      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI      
       
Existujúca nástupnícka VVI      
Názov zanikajúcej VVI      
Sídlo zanikajúcej VVI      
Ulica      
Číslo      
Obec      
PSČ      
Štát      
IČO zanikajúcej VVI