Údaje o verejnej výskumnej inštitúcií

Verejná výskumná inštitúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústredná knižnica SAV, v. v. i. 1.1.2022
Sídlo
Ulica Klemensova 1.1.2022
Číslo 2522/19 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 814 67 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00587001 1.1.2022
Zakladateľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov Slovenská akadémia vied 1.1.2022
Sídlo
Ulica Štefánikova 1.1.2022
Číslo 898/49 1.1.2022
Obec Bratislava – mestská časť Staré mesto 1.1.2022
PSČ 814 38 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
IČO 00037869 1.1.2022
Riaditeľ / Generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno Michal 1.1.2022
Priezvisko Sliacky 1.1.2022
Dátum narodenia 1.1.2022
Rodné číslo 1.1.2022
Trvalý pobyt
Ulica kpt. Jána Rašu 1.1.2022
Číslo 21 1.1.2022
Obec Bratislava 1.1.2022
PSČ 841 01 1.1.2022
Štát Slovenská republika 1.1.2022
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti od 01.04.2023 do 31.03.2028 1.1.2022
Poverený riaditeľ / Poverený generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Zastupujúci riaditeľ / Zastupujúci generálny riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti

Činnosť VVI

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu A 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja A 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja A 1.1.2022
podieľanie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia N
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi A 1.1.2022
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov A 1.1.2022
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
uskutočňovanie výskumu v odboroch vedy a techniky Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) (050804), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teória a dejiny kultúry (060401) 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja infraštruktúra výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo 1.1.2022
zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied, ich zamestnancov, iných subjektov a verejnosti 1.1.2022
získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied, ich zamestnancov, iných subjektov a verejnosti 1.1.2022
spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi v odboroch vedy a techniky Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) (050804), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teória a dejiny kultúry (060401); pri činnosti zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja, ku ktorej má organizácia vlastnícke právo alebo iné právo; pri činnosti zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied, ich zamestnancov, iných subjektov a verejnosti; pri činnosti  získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja pre potreby Slovenskej akadémie vied, organizácií Slovenskej akadémie vied, ich zamestnancov, iných subjektov a verejnosti 1.1.2022
vykonávanie činností podľa osobitných predpisov činnosť vedeckej knižnice s celoštátnou metodickou pôsobnosťou podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 1.1.2022
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
činnosť podľa § 1 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov alebo ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) (050804), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teória a dejiny kultúry (060401) 1.1.2022
činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona ako podnikateľská činnosť v odboroch vedy a techniky Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) (050804), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teória a dejiny kultúry (060401) 1.1.2022
vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podľa osobitných predpisov, ako podnikateľská činnosť alebo vo forme projektov podľa osobitných predpisov v odboroch vedy a techniky Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) (050804), Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie (060199), Teória a dejiny kultúry (060401) 1.1.2022
Založenie a zriadenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania zakladacej listiny 15.11.2021 1.1.2022
Dátum zápisu do registra 1.1.2022 1.1.2022
Likvidácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum skončenia likvidácie
Likvidátor
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Konkurz a reštrukturalizácia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vyhlásenia konkurzu
Dátum ukončenia konkurzného konania
Dátum povolenia reštrukturalizácie
Dátum ukončenia reštrukturalizačného konania
Správca fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Značka
Adresa kancelárie
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Exekúcia Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum vydania exekučného príkazu
Exekútor
Meno
Priezvisko
Zrušenie a zánik Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Právny dôvod výmazu
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zanikajúca VVI
Spôsob zániku
Názov nástupníckej VVI
Sídlo nástupníckej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO nástupníckej VVI
Novozaložená nástupnícka VVI
Vznikla splynutím / rozdelením
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI
Existujúca nástupnícka VVI
Názov zanikajúcej VVI
Sídlo zanikajúcej VVI
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
IČO zanikajúcej VVI

Údaje o organizačnej zložke

Organizačná zložka Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Názov
Sídlo
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Vedúci / riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Zastupujúci vedúci / Zastupujúci riaditeľ Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Štát
Dátum začiatku a dátum konca výkonu činnosti
Rozsah oprávnení vedúceho voči tretím osobám Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do

Činnosť organizačnej zložky

Druhy hlavnej činnosti podľa § 1 ods. 4 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Predmet hlavnej činnosti Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Predmet činností podľa § 2 ods. 1 zákona Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Zriadenie a zrušenie Údaj zapísaný od Údaj zapísaný do
Dátum zriadenia
Dátum zrušenia
Listiny uložené do zbierky listín Uložené dňa